Αιολική Ενέργεια

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Σήμερα, πλέον, η αιολική ενέργεια αποτελεί ελκυστική λύση στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η αιολική ενέργεια παρέχει δυναμικό για μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανεμογεννητριών χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι ανεμογεννήτριες (οριζοντίου ή κατακόρυφου άξονα) χρησιμοποιούνται τόσο μαζί με μπαταρία σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις όσο και αυτόνομα ή σε συμπλήρωμα μαζί με φωτοβολταϊκά στοιχεία σε μεγάλες.
Ένα σύστημα αιολικής ενέργειας μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ή ηλεκτρική με πολλαπλές χρήσεις, ως αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα συστήματα.

Όταν εντοπιστεί η ανεμώδης περιοχή (με αντίστοιχες μετρήσεις και μελέτες), αξιοποιείται το αιολικό δυναμικό με τοποθέτηση ανεμογεννητριών:

 • Θεμελίωση, ανύψωση – τμηματική – του πύργου.
 • Ανύψωση ατράκτου στην κορυφή του πύργου.
 • Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.
 • Συναρμολόγηση ρότορα ή δρομέα στη βάση του πύργου (οριζόντιος άξονας, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια).
 • Ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο.

Η καθημερινή λειτουργία ενός αιολικού πάρκου παρακολουθείται και ελέγχεται με τη χρήση Συστήματος εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).

Το σύστημα αυτό διασυνδέει όλα τα συστατικά μέρη (δηλ. ανεμογεννήτριες, μετεωρολογικούς σταθμούς και υποσταθμούς) του αιολικού πάρκου σ’ έναν κεντρικό Η/Υ, που παρέχει τη δυνατότητα στον χειριστή να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη όλων των λειτουργιών.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες


H Manifest με ένα φάσμα πληρότητας και ευρύτητας υπηρεσιών, υποστηρίζει, αποφασιστικά, σε όλες τις βαθμίδες έργα Αιολικής Ενέργειας.

Οι παρεχόμενες λύσεις, με χαρακτηριστικό την υψηλή τεχνογνωσία, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία, καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο των αναγκών ενός Αιολικού έργου και συμπεριλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση Έργων.
 • Μελέτες και Σχεδίαση Έργων.
 • Ανάπτυξη Έργων.
 • Κατασκευή Έργων.
 • Συντήρηση Έργων.
 • Αιολογήσεις Έργων

Αναγκαίο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, για όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ενός Αιολικού Πάρκου.
Με στόχο τη μείωση των αβεβαιοτήτων, συνεισφέρει στην αξιολόγηση κάθε επιπέδου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Προκαταρκτική αξιολόγηση υποψηφίων προς ανάπτυξη έργων.
 • Αξιολογήσεις σκοπιμότητας για Ιδιώτες και Τράπεζες.
 • Διαμόρφωση και τεκμηρίωση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Αναλύσεις στοιχείων για εξαγορά έργων (διαπραγμάτευση).
 • Οικονομοτεχνικές και βιωσιμότητας μελέτες, για υποστήριξη χρηματοδοτήσεων ή επιχορηγήσεων (σύνταξη φακέλων).
 • Μελέτες και Σχεδίαση Έργων

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων.

Μελέτες που διαρθρώνονται και εμπεριέχουν μεταξύ άλλων:

Καταγραφή ενεργειακών αποδόσεων, καθορισμό κλάσης και τύπου Ανεμογεννητριών, αριστοποίηση Χωροθετήσεων, Οικονομοτεχνικές αναλύσεις, μελέτες Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, μελέτες Συμβατότητας με το Χωροταξικό, μελέτες Οπτικής και Ηχητικής όχλησης, αναλύσεις Ατμοσφαιρικής Τύρβης, Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Συνοδών έργων Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, σχεδιάσεις Συνοδών Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μελέτες Στρατηγικής και αναλύσεις Σεναρίων.

 • Ανάπτυξη Έργων

Η αποφασιστική συμβολή της Manifest στα Αιολικά έργα που αποτελεί και τον κυρίαρχο πυλώνα των υπηρεσιών της, είναι η υποστήριξη της ανάπτυξής τους σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, δηλαδή από:

 • Μηδενικό σημείο εκκίνησης .
 • Κάποιο επίπεδο ωρίμανσης.
 • Οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης.
 • Κάθε σημείο εμπλοκής.

Με δυναμική βάση δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα πληροφοριών και με εξέταση κάθε παρεμβαίνουσας σημαντικής παραμέτρου, ενισχύουμε τη δυναμική πορεία των Αιολικών Πάρκων.

Κατασκευή Έργων

Η Manifest με την τεχνογνωσία σε κατασκευή Αιολικών Πάρκων τελευταίας γενιάς, αναλαμβάνει τη Διαχείριση Κατασκευών έργων.
Η Διαχείριση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Τη διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων, την παρακολούθηση και το συντονισμό των εργολάβων, τον έλεγχο του εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη κατά τη σύναψη συμβάσεων, την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων ασφαλείας.
Παράλληλα αναλαμβάνουμε την επιλογή κατάλληλου τύπου Ανεμογεννητριών και τη χωροθέτησή τους, με παράλληλη τεχνική τεκμηρίωση με τη χρήση CFD υπολογισμών.
Αξιολογούμε και επιλέγουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό έργων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, διασφαλίζουμε τις μελέτες εφαρμογής, εκδίδουμε κατασκευαστικές άδειες, προσδιορίζουμε, με βάση μετρήσεις, συστήματα γείωσης των Ανεμογεννητριών και την καταλληλότητα γηπέδων υποσταθμών, επιλύουμε τεχνικά θέματα διασύνδεσης και σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης, αριστοποίηση σχεδίασης εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου, ασφάλιση των έργων κτλ.
 
Συντήρηση Αιολικών Έργων

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του έργου, επιτυγχάνουμε ελαχιστοποίηση τεχνικών-λειτουργικών προβλημάτων, με παράλληλη πρόληψη-αποτροπή στο μέγιστο βαθμό και με δημιουργία συνθηκών που εξασφαλίζουν την ασφάλεια προσωπικού και την εξάλειψη ατυχημάτων.

Συντήρηση Ανεμογεννητριών

Η μεγάλη αξία των Ανεμογεννητριών, παράλληλα με τις υψηλές οικονομικές προσδοκίες, επιβάλει την συστηματική συντήρησή τους.
Με χαρακτηριστικό των Ανεμογεννητριών, ως μηχανών, την πολυπλοκότητα στη λειτουργία τους, την μεγάλη κλίμακα μεγέθους, τον επηρεασμό τους από το πλήθος παραγόντων (καιρικές συνθήκες, ταχύτητα ανέμου δονήσεις πτερυγίων), απορρέει η αναγκαιότητα εκπόνησης λεπτομερών προγραμμάτων συντήρησης, με δομημένες διαδικασίες, πιστή υιοθέτηση και εφαρμογή τους.

Τι λένε οι πελάτες μας

"Στο προσωπό της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας."


Μάιος 2014, Διευθύντρια Λογιστηριού Tetra Pak

"Κατόπιν όλων των παραπάνω συστήνουμε την Manifest ανεπιφύλακτα ως εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management σε οποινδίποτε ενδιαφερόμενο, δηλώνοντας πως η συνεργασία μαζί του κυλά απροβλημάτιστα σε όλα τα επίπεδα."


Ιούνιος 2014, Στέλεχος Προμηθειών Nespresso Hellas

"Στο πρόσωπο της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών, κουλτούρα εξυπηρέτησης, ταχύτητα ανταπόκρισης σε έκτακτου χαρακτήρα έργα ή επείγουσες ανάγκες, με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα."

Μάρτιος 2012, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

"Θεωρούμε την Manifest αρκετά οργανωμένη εταιρεία τόσο από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών όσο και από θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών SEPHORA

 

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012,  THRACE GROUP

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας."


Ιούνιος 2013, Διευθύντρια Προσωπικού ISI HELLAS

"Η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρειών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας είναι υψηλή."


Οκτώβριος 2012, AEGEAN AIRLINES

"Κύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση στις συμβατικές της υποχρεώσεις."

Ιανουάριος 2011, Διευθύντρια Προμηθειών ΕΒΓΑ Α.Β.Γ.Ε.

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δύνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας"


Ιούλιος 2013, Προϊσταμένη Προμηθειών Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημέμοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012, Διευθύνων Σύμβουλος Goldair Handling

"Δηλώνουμε απόλυτα ευχαριστημένοι από το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουμε, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό της Manifest."

 

Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FERROVIAL AGROMAN

"Η Manifest διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την συνέπεια της και την συστήνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

"Η ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας καθαρισμού είναι καλή και η εταιρεία είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα και ουσιαστικά."

Οκτώβριος 2011, Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας & Ασφαλείας ALPHA BANK A.E.

 

"Η συμπεριφορά των εκπροσώπων αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."

Μάιος 2011, Υποδιευθυντής καταστήματος MULTIRAMA

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη μεταξύ μας συνεργασία και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Manifest διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει."


Μάιος 2011, Προϊστάμενος Προμηθειών ALD AUTOMOTIVE

"Βασικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας, είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η άμεση επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν καθώς και η έντονη διάθεσή για εξυπηρέτηση."

Ιανουάριος 2011, Operations Manager VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS HELLAS

"Η μέχρι τώρα συνεργασία μας, χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με δεδομένο την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις απαιτήσεις μας για τη διαρκή βελτίωση, από τη φύση τους δύσκολων αναγκών, των υπηρεσιών καθαρισμού."

Ιούνιος 2007, Διεύθυνση Προμηθειών ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


οκτώβριος 2012, Διευθύνουσα Σύμβουλος CF COMPANY

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας και την συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Αύγουστος 2010, Διευθυντής εργοστασίου MEDIA STROM

"Η ικανοποίηση μας όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας, είναι πολύ υψήλη."


Απρίλιος 2012, Διευθυντής Τμήμα Εφοδιασμού Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.

"Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι έχουμε συστήσει την Manifest και σε δικούς μας συνεργάτες, έχοντας λάβει μόνο θετικά σχόλια για την ποιότητα της εργασίας της."

Δεκέμβριος 2005, Στέλεχος Προμηθειών THE BOSTON CONSULTING GROUP

"H μέχρι τώρα συνεργασία στους χώρους του εργοστασίου και των γραφείων σε μια συνολική επιφάνεια 52 στρεμμάτων, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο επαγγελματισμό και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες."


Σεπτέμβριος 2006, Οικονομικός Διευθυντής LANDIS+GYR A.E.

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας και επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι η εν λόγω εταιρεία μας εξυπηρετεί άμεσα και σε έκτακτες ανάγκες μας."

Φεβρουάριος 2005, Υποδιευθυντής Διαχείρισης ΤΗΕ ROYAL BANK OF SCOTLAND

"Ως σχόλια, θα θέλαμε να επισημάνουμε  ότι, η επιτυχία της συνεργασίας μας αυτής, άπτεται επί της καθημερινής και συνεχής επαγρύπνησης των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη."


Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

"Σημειώνουμε πως η άριστη ποιότητα καθαρισμού καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση, καθιστούν την Manifest Services απόλυτα αξιόπιστο συνεργάτη."


Μάιος 2014 , Γενικός Γραμματέας Γαλλικού Ινστιτούτου.

"Η εταιρεία Manifest ανταποκρίνεται με κάθε επαγγελματισμό στις απαιτήσεις μας."


Μάρτιος 2007, Διευθυντής Καταστήματος ALLIANZ

"Kύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση τόσο στις συμβατικές της υποχρεώσεις αλλά και σε όσα έκτακτα έργα ζητήθηκε η συνδρομή τηs."

Σεπτέμβριος 2010, General Services Manager TNT SKYPAK

"Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Ιούνιος 2013, Προϊστάμενος Προμηθειών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

"Από την έως τώρα συνεργασία μας έχουμε καταλήξει πώς είναι  η κατάλληλη  εταιρεία για να φροντίζει αποτελεσματικά τους χώρους μας."


Μάιος 2014, Γενικός Διευθυντής ομίλου επιχειρήσεων ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ.

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."

Απρίλιος 2012, Γενική Διευθύντρια ΤNS ICAP

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η συνεργασία μας με τον όμιλο παροχής υπηρεσιών Manifest στον τομέα του καθαρισμού και σ’ ένα πλήθος υπηρεσιών που αφορούν τις ανάγκες των κτιριακών μας εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση."

Φεβρουάριος 2008, Οικονομικός Διευθυντής CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ

"Τη συνεργασία μας χαρακτηρίζει ο υψηλός βαθμός εξυπηρέτησης που απολαμβάνουμε, η ποιότητα των υπηρεσιών της, η ταχύτητα ανταπόκρισης σε θέματα που ανακύπτουν, καθώς και το υποδειγματικό αποτέλεσμα."

Μάρτιος 2012, Γενικός Διευθυντής YVES ROCHER

Κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν την συνεργασία μας είναι η αμεσότητα της εξυπηρέτησης, η υψηλής ποιότητας παροχή των υπηρεσιών τους καθώς και το εξαιρετικό επίπεδο στελεχών που πλαισιώνουν την εταιρεία."

Δεκέμβριος 2011, Στέλεχος Προμηθειών BURLINGTON BOOKS

"Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας η Manifest και οι άνθρωποι της δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με τον επαγγελματισμό τους και την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις απρογραμμάτιστες ανάγκες και την ευχέρεια με την οποία έδιναν λύσεις στα προβλήματα που αναπόφευκτα ανέκυπταν κατά καιρούς."

Οκτώβριος 2010, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας η εταιρεία Manifest έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μας με επαγγελματισμό και αμεσότητα, έχοντας στη διάθεσή της έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας."


Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FOLLI FOLLIE GROUP

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, η Manifest ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, έχοντας ως αποτέλεσμα η εικόνα των καταστημάτων μας να είναι πάντα η ζητούμενη."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών GRANDVISION MARINOPOULOS

"Σας γνωστοποιούμε ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Manifest Services Ε.Π.Ε. και βεβαιώνουμε την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε καταστήματα μας στην Αττική."


 Διεύθυνση Επιμελητείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

"Η συνεργασία μας πανελλαδικά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα, άμεση ανταπόκριση και επαγγελματισμό."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών MARKS & SPENCER

"Επειδή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, την συστήνουμε ανεπιφύλακτα προς κάθε ενδιαφερόμενο."

Νοέμβριος 2011, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS

"Δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την εώς τώρα συνεργασία μας και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων της Manifest αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."


Μάιος 2014, LAMDA DEVELOPMENT

"Η μεταξύ μας σύμβαση εκτελείται καλώς και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους."

Ιούλιος 2011, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Παρακ/σης Συμβάσεων Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

"Λαμβάνοντας υπ' όψην την επιτυχημένη και συνεχιζόμενη συνεργασία μας, συστήνουμε ανεπιφύλακτα την Manifest, ως έναν εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management, με τον οποίο η συνεργασία κυλάει άνετα και απροβλημάτιστα σε οποιδήποτε επίπεδο."

 

Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

"Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αύτης και η μέχρι τώρα εμπείρια μας, μας δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουμε ότι η αφοσιώση, ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία είναι μόνο κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την Manifest και την τοποθετούν μπροστά στον ανταγωνισμό."


Οκτώβριος 2012, Διευθυντής Πληροφορικής & Αναδιοργάνωσης Όμιλου Εταιρειών Σφακιανάκης

"Θεωρούμε ότι συνεργασία με την ομάδα της Manifest-Services Ltd- Facility Management είναι απόλυτα επιτυχημένη και θα την συστήναμε ανεπιφύλακτα."


Οκτώβριος 2012, CREDICOM

"Η συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των Διοικητικών της υπαλλήλων είναι άριστη, στοχεύοντας πάντα στην άμεσα εξυπηρέτηση των αναγκών μας."

Δεκέμβριος 2011, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής MERCK A.E.

"Η καθημερινή και συνεχής επαγρύπνηση των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη,έχει καταξιώσει την εταιρεία αυτή στην συνείδηση όλων μας."


Μάιος 2012 Γενικός Διευθυντής VAMVASHIP MARITIME

"H γενικότερη εντύπωση που αποκομίσαμε από την συνεργασία μας με την Manifest είναι ότι λειτουργεί αυστηρά με επαγγελματισμό σε όλους τους τομείς, κατέχει σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και έχει στο δυναμικό της άρτια εκπαιδευμένο και αξιόλογο προσωπικό."

Μάιος 2008, Housekeeping Manager REGENCY CASINO MONT PARNES

 

"Το πιο δύσκολο επίτευγμα για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών είναι να κατορθώσει μέσα από το έργο της να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και αυτό η Manifest Services Facilities Management το έχει καταφέρει."


Δεκέμβριος 2013, Προϊσταμένος Προμηθειών Nestle Waters

Our official blog
Manifest at Google plus