Φ/Β Συστήματα

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.
Όταν μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση του νερού (για χρήση σε σπίτια, κτίρια ή πισίνες) και για θέρμανση χώρων (οικίες, θερμοκήπια, άλλα κτίρια).

Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα υιοθετούνται ηλιακά θερμικά συστήματα, ενεργητικά και παθητικά.
Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική υιοθετούνται φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα.

Η Manifest παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά στα Φ/Β συστήματα, που περιλαμβάνουν:

 • Αρχική προμελέτη-Οικονομοτεχνική Μελέτη.
 • Σχεδιασμό συστημάτων.
 • Προμήθεια υποσυστημάτων και υλικών.
 • Εγκατάσταση.
 • Υποστήριξη και έλεγχο λειτουργίας.
 • Τοποθέτηση ευέλικτων αυτοματισμών ελέγχου και λειτουργίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία.

Ενδεχόμενες βελτιώσεις-τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις απαιτηθούν.

Η όλη μελέτη-εγκατάσταση στοχεύει και επιτυγχάνει:

 • Αντοχή στο χρόνο.
 • Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
 • Μεγάλη απόδοση.
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Ταχύτητα και ευελιξία στην τοποθέτηση.
 • Αντοχή και εγγυημένη απόδοση στο 90% της ονομαστικής ισχύος σε βάθος 25ετίας.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η επιλογή των παρελκόμενων υλικών και υποσυστημάτων των ενεργειακών έργων με πιστοποιημένα χαρακτηριστικά:

Έλεγχος - Συντήρηση Φ/Β
Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, είναι κατά τεκμήριο, συστήματα υψηλής αξιοπιστίας.
Ωστόσο για τη διασφάλιση των χαρακτηριστικών τους είναι αναγκαίο, τόσο η εφαρμογή των ελέγχων-διαδικασίες, δοκιμών, όσο και οι επεμβάσεις συντήρησης στους προβλεπόμενους χρόνους.

Έλεγχοι Δοκιμής
Ο έλεγχος των διαδικασιών δοκιμής, αποτελεί έναν παράγοντα που έχει μεγάλη σημασία για την έναρξη της σωστής λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Το πρώτο μέρος του ελέγχου δοκιμής συνίσταται στην οπτική εξέταση προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το σύστημα ανταποκρίνεται στις κατασκευαστικές προδιαγραφές,. Δηλαδή εξετάζονται οι συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων, η τοποθέτηση καλωδίων, η κατάσταση και μόνωση πινάκων, η στερέωση των στοιχείων στις βάσεις και κατάσταση επιψευδαργύρωσης, ελέγχονται τα κιβώτια σύνδεσης (δίοδοι by-pass, σύσφιξη, λασκάρισμα καλωδίων), καθώς και η αποτελεσματικότητα διόδων εμπλοκής και Spd. Όσον αφορά τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του μετατροπέα (inverter), είναι σκόπιμη η χρήση του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης, αφού υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διάφορων μοντέλων.

Στο δεύτερο μέρος του ελέγχου πρέπει να ακολουθήσει ο τεχνικός λειτουργικός έλεγχος της εγκατάστασης, για τον οποίο εφαρμόζονται οι προδιαγραφές Οργανισμού Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Enea) που συνδέουν τους περιφερειακούς διαγωνισμούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκές οροφές». Οι μετρήσεις αφορούν την τάση, τη μόνωση και την ισχύ.

Με τη μέτρηση της τάσης ελέγχονται, η ηλεκτρική συνέχεια του κυκλώματος και οι συνδέσεις μεταξύ των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν η τάση εξόδου από το πεδίο FV (συνεπώς η τάση εισόδου στο inverter) ισούται πράγματι με το άθροισμα των τάσεων των στοιχείων που αποτελούν τη σειρά. Ενδεχόμενες διαφορές μπορούν να οφείλονται στο γεγονός ότι η τάση ενός στοιχείου μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του.

Θα πρέπει ακόμα να διαπιστωθεί η ομοιομορφία των τάσεων σε όλες τις σειρές. Οι μετρήσεις της τάσεις μπορούν να γίνουν με ένα απλό ψηφιακό ωμόμετρο παράλληλα συνδεδεμένο στην πλευρά συνεχούς ρεύματος του inverter, το οποίο πρέπει να είναι σβηστό.

Ακολουθεί στη συνέχεια η δοκιμή μόνωσης των ενεργών τμημάτων της εγκατάστασης προς τη γείωση. Η μέτρηση πρέπει να γίνει με το inverter σβηστό και τους αποζεύκτες ανοιχτούς, τοποθετώντας έναν ακροδέκτη στο μεταλλικό σκελετό των στοιχείων και τον άλλο ακροδέκτη πρώτα στο θετικό και στη συνέχει στο αρνητικό της πλευράς συνεχούς ρεύματος του inverter. Η αντίσταση που μετριέται και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 200 ΜΩ.

Οι μετρήσεις ισχύος πραγματοποιούνται με αμπερομετρικές τσιμπίδες και το inverter αναμμένο. Επειδή η ισχύς εξόδου από μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ηλιακή ακτινοβολία (σε W/m2), η μετρούμενη ισχύς πρέπει να συγκρίνεται πάντα με την ονομαστική ισχύ της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την ακτινοβολία τη συγκεκριμένη στιγμή. Κατά συνέπεια, παράλληλα με όλες τις μετρήσεις ισχύος, είναι αναγκαία και η μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας πυρανόμετρο με την ίδια κλίση και τον ίσιο προσανατολισμό που έχουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η πρώτη μέτρηση αφορά την ισχύ σε συνεχές ρεύμα και κατά συνέπεια πραγματοποιείται τοποθετώντας την αμπερομετρική τσιμπίδα στο θετικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος του inverter και τους ακροδέκτες στην τάση εισόδου του inverter.

Πρόγραμμα Συντήρησης
Η Manifest παρέχει Ολοκληρωμένα προγράμματα συντήρησης, που περιλαμβάνουν:

 • Μέτρηση Φωτοβολταϊκών στοιχείων, στοιχειοσειρών, Ηλεκτρικών πινάκων, inverter και καλωδιώσεων
 • Μετρήσεις τάσεων, ρευμάτων, ισχύος, ενέργειας
 • Καταγραφές, ανωμαλιών τάσης, αρμονιών τάσης
 • Flickler ανάλυσης
 • Οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης

 

Τι λένε οι πελάτες μας

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


οκτώβριος 2012, Διευθύνουσα Σύμβουλος CF COMPANY

"Δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την εώς τώρα συνεργασία μας και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων της Manifest αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."


Μάιος 2014, LAMDA DEVELOPMENT

"Ως σχόλια, θα θέλαμε να επισημάνουμε  ότι, η επιτυχία της συνεργασίας μας αυτής, άπτεται επί της καθημερινής και συνεχής επαγρύπνησης των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη."


Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

"H μέχρι τώρα συνεργασία στους χώρους του εργοστασίου και των γραφείων σε μια συνολική επιφάνεια 52 στρεμμάτων, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο επαγγελματισμό και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες."


Σεπτέμβριος 2006, Οικονομικός Διευθυντής LANDIS+GYR A.E.

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημέμοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012, Διευθύνων Σύμβουλος Goldair Handling

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας η εταιρεία Manifest έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μας με επαγγελματισμό και αμεσότητα, έχοντας στη διάθεσή της έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας."


Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FOLLI FOLLIE GROUP

"Κύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση στις συμβατικές της υποχρεώσεις."

Ιανουάριος 2011, Διευθύντρια Προμηθειών ΕΒΓΑ Α.Β.Γ.Ε.

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."

Απρίλιος 2012, Γενική Διευθύντρια ΤNS ICAP

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η συνεργασία μας με τον όμιλο παροχής υπηρεσιών Manifest στον τομέα του καθαρισμού και σ’ ένα πλήθος υπηρεσιών που αφορούν τις ανάγκες των κτιριακών μας εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση."

Φεβρουάριος 2008, Οικονομικός Διευθυντής CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ

"Kύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση τόσο στις συμβατικές της υποχρεώσεις αλλά και σε όσα έκτακτα έργα ζητήθηκε η συνδρομή τηs."

Σεπτέμβριος 2010, General Services Manager TNT SKYPAK

"Η ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας καθαρισμού είναι καλή και η εταιρεία είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα και ουσιαστικά."

Οκτώβριος 2011, Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας & Ασφαλείας ALPHA BANK A.E.

 

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, η Manifest ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, έχοντας ως αποτέλεσμα η εικόνα των καταστημάτων μας να είναι πάντα η ζητούμενη."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών GRANDVISION MARINOPOULOS

"H γενικότερη εντύπωση που αποκομίσαμε από την συνεργασία μας με την Manifest είναι ότι λειτουργεί αυστηρά με επαγγελματισμό σε όλους τους τομείς, κατέχει σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και έχει στο δυναμικό της άρτια εκπαιδευμένο και αξιόλογο προσωπικό."

Μάιος 2008, Housekeeping Manager REGENCY CASINO MONT PARNES

 

"Η συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των Διοικητικών της υπαλλήλων είναι άριστη, στοχεύοντας πάντα στην άμεσα εξυπηρέτηση των αναγκών μας."

Δεκέμβριος 2011, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής MERCK A.E.

Κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν την συνεργασία μας είναι η αμεσότητα της εξυπηρέτησης, η υψηλής ποιότητας παροχή των υπηρεσιών τους καθώς και το εξαιρετικό επίπεδο στελεχών που πλαισιώνουν την εταιρεία."

Δεκέμβριος 2011, Στέλεχος Προμηθειών BURLINGTON BOOKS

"Σημειώνουμε πως η άριστη ποιότητα καθαρισμού καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση, καθιστούν την Manifest Services απόλυτα αξιόπιστο συνεργάτη."


Μάιος 2014 , Γενικός Γραμματέας Γαλλικού Ινστιτούτου.

"Η Manifest διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την συνέπεια της και την συστήνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

"Η συνεργασία μας πανελλαδικά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα, άμεση ανταπόκριση και επαγγελματισμό."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών MARKS & SPENCER

"Η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρειών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας είναι υψηλή."


Οκτώβριος 2012, AEGEAN AIRLINES

"Η μεταξύ μας σύμβαση εκτελείται καλώς και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους."

Ιούλιος 2011, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Παρακ/σης Συμβάσεων Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη μεταξύ μας συνεργασία και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Manifest διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει."


Μάιος 2011, Προϊστάμενος Προμηθειών ALD AUTOMOTIVE

"Θεωρούμε ότι συνεργασία με την ομάδα της Manifest-Services Ltd- Facility Management είναι απόλυτα επιτυχημένη και θα την συστήναμε ανεπιφύλακτα."


Οκτώβριος 2012, CREDICOM

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012,  THRACE GROUP

"Κατόπιν όλων των παραπάνω συστήνουμε την Manifest ανεπιφύλακτα ως εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management σε οποινδίποτε ενδιαφερόμενο, δηλώνοντας πως η συνεργασία μαζί του κυλά απροβλημάτιστα σε όλα τα επίπεδα."


Ιούνιος 2014, Στέλεχος Προμηθειών Nespresso Hellas

"Βασικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας, είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η άμεση επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν καθώς και η έντονη διάθεσή για εξυπηρέτηση."

Ιανουάριος 2011, Operations Manager VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS HELLAS

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δύνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας"


Ιούλιος 2013, Προϊσταμένη Προμηθειών Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

"Δηλώνουμε απόλυτα ευχαριστημένοι από το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουμε, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό της Manifest."

 

Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FERROVIAL AGROMAN

"Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας η Manifest και οι άνθρωποι της δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με τον επαγγελματισμό τους και την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις απρογραμμάτιστες ανάγκες και την ευχέρεια με την οποία έδιναν λύσεις στα προβλήματα που αναπόφευκτα ανέκυπταν κατά καιρούς."

Οκτώβριος 2010, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας."


Ιούνιος 2013, Διευθύντρια Προσωπικού ISI HELLAS

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας και επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι η εν λόγω εταιρεία μας εξυπηρετεί άμεσα και σε έκτακτες ανάγκες μας."

Φεβρουάριος 2005, Υποδιευθυντής Διαχείρισης ΤΗΕ ROYAL BANK OF SCOTLAND

"Λαμβάνοντας υπ' όψην την επιτυχημένη και συνεχιζόμενη συνεργασία μας, συστήνουμε ανεπιφύλακτα την Manifest, ως έναν εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management, με τον οποίο η συνεργασία κυλάει άνετα και απροβλημάτιστα σε οποιδήποτε επίπεδο."

 

Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

"Η καθημερινή και συνεχής επαγρύπνηση των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη,έχει καταξιώσει την εταιρεία αυτή στην συνείδηση όλων μας."


Μάιος 2012 Γενικός Διευθυντής VAMVASHIP MARITIME

"Τη συνεργασία μας χαρακτηρίζει ο υψηλός βαθμός εξυπηρέτησης που απολαμβάνουμε, η ποιότητα των υπηρεσιών της, η ταχύτητα ανταπόκρισης σε θέματα που ανακύπτουν, καθώς και το υποδειγματικό αποτέλεσμα."

Μάρτιος 2012, Γενικός Διευθυντής YVES ROCHER

"Θεωρούμε την Manifest αρκετά οργανωμένη εταιρεία τόσο από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών όσο και από θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών SEPHORA

 

"Η συμπεριφορά των εκπροσώπων αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."

Μάιος 2011, Υποδιευθυντής καταστήματος MULTIRAMA

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας και την συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Αύγουστος 2010, Διευθυντής εργοστασίου MEDIA STROM

"Στο προσωπό της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας."


Μάιος 2014, Διευθύντρια Λογιστηριού Tetra Pak

"Στο πρόσωπο της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών, κουλτούρα εξυπηρέτησης, ταχύτητα ανταπόκρισης σε έκτακτου χαρακτήρα έργα ή επείγουσες ανάγκες, με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα."

Μάρτιος 2012, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

"Σας γνωστοποιούμε ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Manifest Services Ε.Π.Ε. και βεβαιώνουμε την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε καταστήματα μας στην Αττική."


 Διεύθυνση Επιμελητείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

"Επειδή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, την συστήνουμε ανεπιφύλακτα προς κάθε ενδιαφερόμενο."

Νοέμβριος 2011, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS

"Το πιο δύσκολο επίτευγμα για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών είναι να κατορθώσει μέσα από το έργο της να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και αυτό η Manifest Services Facilities Management το έχει καταφέρει."


Δεκέμβριος 2013, Προϊσταμένος Προμηθειών Nestle Waters

"Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Ιούνιος 2013, Προϊστάμενος Προμηθειών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

"Η ικανοποίηση μας όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας, είναι πολύ υψήλη."


Απρίλιος 2012, Διευθυντής Τμήμα Εφοδιασμού Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.

"Η μέχρι τώρα συνεργασία μας, χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με δεδομένο την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις απαιτήσεις μας για τη διαρκή βελτίωση, από τη φύση τους δύσκολων αναγκών, των υπηρεσιών καθαρισμού."

Ιούνιος 2007, Διεύθυνση Προμηθειών ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

"Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι έχουμε συστήσει την Manifest και σε δικούς μας συνεργάτες, έχοντας λάβει μόνο θετικά σχόλια για την ποιότητα της εργασίας της."

Δεκέμβριος 2005, Στέλεχος Προμηθειών THE BOSTON CONSULTING GROUP

"Από την έως τώρα συνεργασία μας έχουμε καταλήξει πώς είναι  η κατάλληλη  εταιρεία για να φροντίζει αποτελεσματικά τους χώρους μας."


Μάιος 2014, Γενικός Διευθυντής ομίλου επιχειρήσεων ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ.

"Η εταιρεία Manifest ανταποκρίνεται με κάθε επαγγελματισμό στις απαιτήσεις μας."


Μάρτιος 2007, Διευθυντής Καταστήματος ALLIANZ

"Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αύτης και η μέχρι τώρα εμπείρια μας, μας δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουμε ότι η αφοσιώση, ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία είναι μόνο κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την Manifest και την τοποθετούν μπροστά στον ανταγωνισμό."


Οκτώβριος 2012, Διευθυντής Πληροφορικής & Αναδιοργάνωσης Όμιλου Εταιρειών Σφακιανάκης

Our official blog
Manifest at Google plus