Μελέτες - Εγκαταστάσεις

Η Manifest με σημαντική σχεδιαστική και μελετητική εμπειρία εγκαθιστά συστήματα ανέλκυσης, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις καθώς και αυστηρή ανταπόκριση στις οδηγίες του ΕΛΟΤ σχετικά με την πιστοποίηση της εγκατάστασης.

Αφετηρία και προορισμός κάθε εγκατάστασης αποτελεί η ασφάλεια.
Χάρη στην υψηλή τεχνολογική μας εξειδίκευση, στο ευρύ τεχνολογικό πεδίο εφαρμογών, στην πιστοποιημένη εμπειρία του προσωπικού, στην χρήση κατασκευών και υλικών με σήμανση CE, επιτυγχάνουμε παράλληλα την αριστοποίηση λύσεων για κάθε ανάγκη.

Εγκαθιστούμε, λοιπόν, ανελκυστήρες με υψηλή κατασκευαστική ακρίβεια, δημιουργώντας αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναδεικνύοντας λύσεις εμπιστοσύνης, λειτουργικότητας και αισθητικής.

Λύσεις εγκατάστασης που εξασφαλίζουν:

 • Εξοικονόμηση κόστους.
 • Προστιθέμενη αξία.
 • Ταχύτητα εξυπηρέτησης των πληθυσμών.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ελάχιστες παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό.
 • Απαντήσεις και στις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες.

Μελέτη – Σχέδια Εφαρμογής

Τη μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής καθώς και τη πιστή τήρηση τους εγγυάται ο αρμόδιος Μηχανολόγος μας.
Η μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής βασίζονται:

 • Στη χωροταξική ανάλυση που καταδεικνύει τόσο τη θέση όσο και τον αριθμό των ανελκυστήρων.
 • Στην κυκλοφοριακή μελέτη που προσδιορίζει τους διακινούμενους πληθυσμούς και τα μεταφερόμενα φορτία, η τεκμηρίωση της οποίας μελέτης εδράζεται στους όγκους και στις χρήσεις των ορόφων της εγκατάστασης.
 • Στον ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό των διατάξεων και των υποσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και την αποτύπωση των αναγκαίων προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων.
 • Στο σχεδιασμό που συμπεριλαμβάνει πρόταση θαλάμου, μηχανισμών ανέλκυσης, θυρών, κομβιοδόχου,….
 • Στη μελέτη σκοπιμότητας που ορίζει χρονοδιαγράμματα, προγραμματισμό των εργασιών και ακριβή ανάλυση του προϋπολογισμού.
 • Στη διαμόρφωση του τεχνικού φακέλου του έργου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τόσο για τη λειτουργία του ανελκυστήρα, όσο και τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Δηλαδή όλα όσα προορίζονται από το περιεχόμενο του σχεδιασμού έως την ολοκλήρωση του έργου και από τα οποία τεκμηριώνεται η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία.

Εγκαταστάσεις

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου εγκατάστασης είναι σημαντική, καθοριστική και κρίσιμη προϋπόθεση καθώς βελτιστοποιεί το κόστος, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, τη διάρκεια ζωής, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και το κόστος συντήρησης, μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Κάθε έργο διακρίνεται από ένα σύνολο ιδιαιτεροτήτων. Κάθε νέα εγκατάσταση, είναι ένα νέο project που εμπεριέχει μια νέα πρόκληση δημιουργικότητας και ευελιξίας εφαρμογής και απαιτεί νέες προσαρμογές της προϋπάρχουσας τυποποίησης των κατασκευαστών.

Έτσι εγκαθιστούμε συστήματα ανέλκυσης με υψηλή κατασκευαστική ακρίβεια, αποτέλεσμα που απορρέει από την ολοκληρωμένη Μελέτη και τα αναλυτικά Σχέδια Εφαρμογής.

Εφαρμόζουμε, λοιπόν, αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία της εγκατάστασης.
Λύσεις εμπιστοσύνης, λειτουργικότητας και αισθητικής.
Λύσεις εργονομικές, βασισμένες στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και των κυκλοφοριακών απαιτήσεων της εγκατάστασης.

Όλα υλοποιούνται βάσει προτύπου που εδράζεται τόσο στα πρότυπα των κατασκευαστών, όσο και στα πρότυπα του ΕΛΟΤ και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Τέλος με τις πιστοποιημένες διαδικασίες της Ολικής Ποιότητας ελέγχονται τα υλικά και τα υποσυστήματα που επιλέγονται με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα (σήμανση CE) και την εξασφάλιση του βέλτιστου της λειτουργίας και της εργονομίας.

Με την πεποίθηση ότι ο ανθρώπινος παράγοντας (τεχνικοί) στηρίζει και διαμορφώνει αποφασιστικά την Ολική Ποιότητα κάθε έργου, η επιλογή του καθορίζεται με υψηλά επαγγελματικά και τεχνικά standards, η προετοιμασία – εκπαίδευση για την ένταξη στη Manifest  αλλά και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με προγράμματα εκπαίδευσης από τους κατασκευαστές, συντελούν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας και απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων του έργου.

Η ολοκλήρωση του έργου συνοδεύεται από τις απαραίτητες δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις και προσαρμογές της λειτουργίας του.
Με την περάτωση των δοκιμών, εκκινούν οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης, καταχώρησης και αδειοδότησης, με την υποβολή του συνόλου του Τεχνικού Φακέλου, που έχει ήδη σχηματιστεί, πάντα σύμφωνα με τα 18 σημεία του προτύπου ΕΛΟΤ 81 80, τα οποία εκτίθενται κατωτέρω:

Α/Α

Περιγραφή κατάστασης

Σημείο προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80

1

Φρεάτια μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα

6 & 7

2

Επισφαλής κλειδαριές θύρων φρέατος.

Περιγραφή: Σε ανελκυστήρες με χειροκίνητες θύρες φρέατος (όχι αυτόματες) οι κλειδαριές πρέπει να διαθέτουν μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης και ηλεκτρικές  επαφές (προμανδάλωση)

31

3

Θάλαμος χωρίς πόρτες:

Περιγραφή: Οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν θύρες στις εξής περιπτώσεις:

-Ο ανελκυστήρας έχει ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,7 m/sec.

-Όπου με την είσοδο επιβάτη στο θάλαμο δεν διακόπτονται οι εξωτερικοί χειρισμοί.

Ειδικά για ανελκυστήρες με επιφάνεια θαλάμου μικρότερη από 0,6 τ.μ. (έως 2 ατόμων) εάν δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς η ύπαρξη θυρών, δύναται να συστήνεται η χρήση φωτοκύτταρων κατανεμημένων καθ’ ύψος της εισόδου στο θάλαμο.

40

4

Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο

46

5

Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας

50

6

Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού

71

7

Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους

3

8

Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος

14

9

Ανεπαρκές μήκος ποδιάς προστασίας θαλάμου:

Περιγραφή: Κάθε κατώφλι θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με προστατευτικό ποδιών, κατάλληλων διαστάσεων και κατασκευής.

39

10

Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου

43

11

Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας:.

Περιγραφή: Συστήνεται, η τάνυση του συρματόσχοινου να επιτυγχάνεται με βάρος, και όχι ελατήριο, και να ελέγχεται μέσω διακόπτη, οποίος  να ενεργοποιείται σε περίπτωση χαλάρωσης του συρματόσχοινου.

51

12

Έλλειψη προστασίας  κατά της υπερ-τάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο

52

13

Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες.

54

14

Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες (θαλάμου και αντίβαρου)

56

15

Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου

62&64

16

Έλλειψη επιτηρητή φάσεων

69

17

Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη στέγη του θαλάμου.

70

18

Ύπαρξη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

--

Τι λένε οι πελάτες μας

"Σας γνωστοποιούμε ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Manifest Services Ε.Π.Ε. και βεβαιώνουμε την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε καταστήματα μας στην Αττική."


 Διεύθυνση Επιμελητείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012,  THRACE GROUP

"Η μέχρι τώρα συνεργασία μας, χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με δεδομένο την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις απαιτήσεις μας για τη διαρκή βελτίωση, από τη φύση τους δύσκολων αναγκών, των υπηρεσιών καθαρισμού."

Ιούνιος 2007, Διεύθυνση Προμηθειών ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη μεταξύ μας συνεργασία και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Manifest διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει."


Μάιος 2011, Προϊστάμενος Προμηθειών ALD AUTOMOTIVE

"H μέχρι τώρα συνεργασία στους χώρους του εργοστασίου και των γραφείων σε μια συνολική επιφάνεια 52 στρεμμάτων, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο επαγγελματισμό και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες."


Σεπτέμβριος 2006, Οικονομικός Διευθυντής LANDIS+GYR A.E.

"Η καθημερινή και συνεχής επαγρύπνηση των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη,έχει καταξιώσει την εταιρεία αυτή στην συνείδηση όλων μας."


Μάιος 2012 Γενικός Διευθυντής VAMVASHIP MARITIME

"Δηλώνουμε απόλυτα ευχαριστημένοι από το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουμε, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό της Manifest."

 

Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FERROVIAL AGROMAN

"Λαμβάνοντας υπ' όψην την επιτυχημένη και συνεχιζόμενη συνεργασία μας, συστήνουμε ανεπιφύλακτα την Manifest, ως έναν εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management, με τον οποίο η συνεργασία κυλάει άνετα και απροβλημάτιστα σε οποιδήποτε επίπεδο."

 

Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας."


Ιούνιος 2013, Διευθύντρια Προσωπικού ISI HELLAS

"Επειδή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, την συστήνουμε ανεπιφύλακτα προς κάθε ενδιαφερόμενο."

Νοέμβριος 2011, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS

"Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι έχουμε συστήσει την Manifest και σε δικούς μας συνεργάτες, έχοντας λάβει μόνο θετικά σχόλια για την ποιότητα της εργασίας της."

Δεκέμβριος 2005, Στέλεχος Προμηθειών THE BOSTON CONSULTING GROUP

"Ως σχόλια, θα θέλαμε να επισημάνουμε  ότι, η επιτυχία της συνεργασίας μας αυτής, άπτεται επί της καθημερινής και συνεχής επαγρύπνησης των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη."


Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δύνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας"


Ιούλιος 2013, Προϊσταμένη Προμηθειών Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

"Βασικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας, είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η άμεση επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν καθώς και η έντονη διάθεσή για εξυπηρέτηση."

Ιανουάριος 2011, Operations Manager VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS HELLAS

"Το πιο δύσκολο επίτευγμα για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών είναι να κατορθώσει μέσα από το έργο της να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και αυτό η Manifest Services Facilities Management το έχει καταφέρει."


Δεκέμβριος 2013, Προϊσταμένος Προμηθειών Nestle Waters

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας η εταιρεία Manifest έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μας με επαγγελματισμό και αμεσότητα, έχοντας στη διάθεσή της έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας."


Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FOLLI FOLLIE GROUP

"Η Manifest διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την συνέπεια της και την συστήνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

"Στο πρόσωπο της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών, κουλτούρα εξυπηρέτησης, ταχύτητα ανταπόκρισης σε έκτακτου χαρακτήρα έργα ή επείγουσες ανάγκες, με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα."

Μάρτιος 2012, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

"Η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρειών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας είναι υψηλή."


Οκτώβριος 2012, AEGEAN AIRLINES

"Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Ιούνιος 2013, Προϊστάμενος Προμηθειών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

"Η εταιρεία Manifest ανταποκρίνεται με κάθε επαγγελματισμό στις απαιτήσεις μας."


Μάρτιος 2007, Διευθυντής Καταστήματος ALLIANZ

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημέμοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012, Διευθύνων Σύμβουλος Goldair Handling

"Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας η Manifest και οι άνθρωποι της δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με τον επαγγελματισμό τους και την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις απρογραμμάτιστες ανάγκες και την ευχέρεια με την οποία έδιναν λύσεις στα προβλήματα που αναπόφευκτα ανέκυπταν κατά καιρούς."

Οκτώβριος 2010, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

"Kύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση τόσο στις συμβατικές της υποχρεώσεις αλλά και σε όσα έκτακτα έργα ζητήθηκε η συνδρομή τηs."

Σεπτέμβριος 2010, General Services Manager TNT SKYPAK

"Δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την εώς τώρα συνεργασία μας και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων της Manifest αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."


Μάιος 2014, LAMDA DEVELOPMENT

"Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αύτης και η μέχρι τώρα εμπείρια μας, μας δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουμε ότι η αφοσιώση, ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία είναι μόνο κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την Manifest και την τοποθετούν μπροστά στον ανταγωνισμό."


Οκτώβριος 2012, Διευθυντής Πληροφορικής & Αναδιοργάνωσης Όμιλου Εταιρειών Σφακιανάκης

"H γενικότερη εντύπωση που αποκομίσαμε από την συνεργασία μας με την Manifest είναι ότι λειτουργεί αυστηρά με επαγγελματισμό σε όλους τους τομείς, κατέχει σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και έχει στο δυναμικό της άρτια εκπαιδευμένο και αξιόλογο προσωπικό."

Μάιος 2008, Housekeeping Manager REGENCY CASINO MONT PARNES

 

"Η μεταξύ μας σύμβαση εκτελείται καλώς και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους."

Ιούλιος 2011, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Παρακ/σης Συμβάσεων Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

"Θεωρούμε την Manifest αρκετά οργανωμένη εταιρεία τόσο από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών όσο και από θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών SEPHORA

 

"Στο προσωπό της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας."


Μάιος 2014, Διευθύντρια Λογιστηριού Tetra Pak

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


οκτώβριος 2012, Διευθύνουσα Σύμβουλος CF COMPANY

"Από την έως τώρα συνεργασία μας έχουμε καταλήξει πώς είναι  η κατάλληλη  εταιρεία για να φροντίζει αποτελεσματικά τους χώρους μας."


Μάιος 2014, Γενικός Διευθυντής ομίλου επιχειρήσεων ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ.

"Η συνεργασία μας πανελλαδικά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα, άμεση ανταπόκριση και επαγγελματισμό."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών MARKS & SPENCER

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας και την συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Αύγουστος 2010, Διευθυντής εργοστασίου MEDIA STROM

"Θεωρούμε ότι συνεργασία με την ομάδα της Manifest-Services Ltd- Facility Management είναι απόλυτα επιτυχημένη και θα την συστήναμε ανεπιφύλακτα."


Οκτώβριος 2012, CREDICOM

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, η Manifest ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, έχοντας ως αποτέλεσμα η εικόνα των καταστημάτων μας να είναι πάντα η ζητούμενη."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών GRANDVISION MARINOPOULOS

Κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν την συνεργασία μας είναι η αμεσότητα της εξυπηρέτησης, η υψηλής ποιότητας παροχή των υπηρεσιών τους καθώς και το εξαιρετικό επίπεδο στελεχών που πλαισιώνουν την εταιρεία."

Δεκέμβριος 2011, Στέλεχος Προμηθειών BURLINGTON BOOKS

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας και επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι η εν λόγω εταιρεία μας εξυπηρετεί άμεσα και σε έκτακτες ανάγκες μας."

Φεβρουάριος 2005, Υποδιευθυντής Διαχείρισης ΤΗΕ ROYAL BANK OF SCOTLAND

"Η ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας καθαρισμού είναι καλή και η εταιρεία είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα και ουσιαστικά."

Οκτώβριος 2011, Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας & Ασφαλείας ALPHA BANK A.E.

 

"Τη συνεργασία μας χαρακτηρίζει ο υψηλός βαθμός εξυπηρέτησης που απολαμβάνουμε, η ποιότητα των υπηρεσιών της, η ταχύτητα ανταπόκρισης σε θέματα που ανακύπτουν, καθώς και το υποδειγματικό αποτέλεσμα."

Μάρτιος 2012, Γενικός Διευθυντής YVES ROCHER

"Κύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση στις συμβατικές της υποχρεώσεις."

Ιανουάριος 2011, Διευθύντρια Προμηθειών ΕΒΓΑ Α.Β.Γ.Ε.

"Η ικανοποίηση μας όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας, είναι πολύ υψήλη."


Απρίλιος 2012, Διευθυντής Τμήμα Εφοδιασμού Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.

"Η συμπεριφορά των εκπροσώπων αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."

Μάιος 2011, Υποδιευθυντής καταστήματος MULTIRAMA

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."

Απρίλιος 2012, Γενική Διευθύντρια ΤNS ICAP

"Σημειώνουμε πως η άριστη ποιότητα καθαρισμού καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση, καθιστούν την Manifest Services απόλυτα αξιόπιστο συνεργάτη."


Μάιος 2014 , Γενικός Γραμματέας Γαλλικού Ινστιτούτου.

"Η συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των Διοικητικών της υπαλλήλων είναι άριστη, στοχεύοντας πάντα στην άμεσα εξυπηρέτηση των αναγκών μας."

Δεκέμβριος 2011, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής MERCK A.E.

"Κατόπιν όλων των παραπάνω συστήνουμε την Manifest ανεπιφύλακτα ως εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management σε οποινδίποτε ενδιαφερόμενο, δηλώνοντας πως η συνεργασία μαζί του κυλά απροβλημάτιστα σε όλα τα επίπεδα."


Ιούνιος 2014, Στέλεχος Προμηθειών Nespresso Hellas

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η συνεργασία μας με τον όμιλο παροχής υπηρεσιών Manifest στον τομέα του καθαρισμού και σ’ ένα πλήθος υπηρεσιών που αφορούν τις ανάγκες των κτιριακών μας εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση."

Φεβρουάριος 2008, Οικονομικός Διευθυντής CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ

Our official blog
Manifest at Google plus