Εργασιακές Συνθήκες και Επιχειρησιακή Ακεραιότητα

Έχοντας αναγνωρίσει το ανθρώπινο δυναμικό ως το κρισιμότερο παράγοντα για την επίτευξη των υψηλών μας στόχων έχουμε υιοθετήσει μια σειρά διαδικασιών & πρακτικών που εξασφαλίζουν θέματα:

  • (μη) παιδικής εργασίας
  • Παροχές και επιδόματα
  • Προστασία διακρίσεων και παρενοχλήσεων
  • Διαχείριση θεμάτων διαφθοράς και δωροδοκίας
  • Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης
  • Παρενόχληση / Επιθετική συμπεριφορά

Η Manifest Services έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001:2007) ώστε να ενσωματώσει την υγιεινή και ασφάλεια ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής επιχειρησιακής διαχείρισης (παρακολούθηση στόχων, προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες κλπ).

Our official blog
Manifest at Google plus