Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Προσωπικό

Όλο το προσωπικό είναι ευαισθητοποιημένο ως πολίτες ενός Περιβάλλοντος, που απαιτεί σεβασμό.

Μεταφορικά Μέσα

Οι επιλογές των μεταφορικών μέσων γίνεται και με κριτήριο την ελάχιστη εκπομπή καυσαερίων.
Τηρούμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την συντήρηση και ρύθμιση των κινητήρων.
Τηρούμε την εθνική νομοθεσία ( κάρτα καυσαερίων).
Η κίνηση του στόλου μας γίνεται με βάση τον κώδικα Οικολογικής Οδήγησης μειώνοντας την σπατάλη ενέργειας, την ηχητική όχληση, την έκκλυση εκπομπών άνθρακα αλλά και τους εκνευρισμούς σε ζώνες φορτισμένες κυκλοφοριακά.

Γραφεία – Εγκαταστάσεις
Τα νέα μας γραφεία, επελέγησαν και διαμορφώθηκαν ώστε να επιτυγχάνεται αριστοποίηση διαχείρισης της αναγκαίας ενέργειας για την λειτουργία τους.

  • Εύστοχος προσανατολισμός – Φυσικός φωτισμός.
  • Μείωση απωλειών θερμικής ενέργειας.
  • Χρήση οικολογικών συσκευών θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού.
  • Χρήση μπλε και πράσινων κάδων ( Διαχωρισμός απορριμμάτων για διευκόλυνση και ενίσχυση της ανακύκλωσης).
  • Μηχανήματα

Η επιλογή των μηχανημάτων γίνεται με κριτήρια:

  • Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Ενεργειακής εξοικονόμησης.
  • Μείωσης των οχλήσεων.
  • Ασφάλειας διαχείρισης Απορριμμάτων και Υπολειμμάτων.
Our official blog
Manifest at Google plus