Εκπαίδευση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, έντονα ανταγωνιστικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο, πιστεύουμε ότι η γνώση, η μάθηση και η εκπαίδευση του προσωπικού, δημιουργούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί ενεργό συντελεστή καινοτομίας, «ανοίγει» την πόρτα της μακροχρόνιας ανάπτυξης και οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο ποιότητας, δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας.

Η ικανότητα της Manifest  να προσελκύει, να εκπαιδεύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, είναι ένας πρωταρχικής σημασίας παράγοντας για την επιχειρηματική της επίδοση.
Ίδιας σημασίας με την μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων, την χρηματοοικονομική υγεία, την ποιότητα του Management, την ποιότητα των υπηρεσιών, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, αποτελεί μια δυναμική επένδυση με προοπτική και μια μεταβλητή που αντιμετωπίζουμε ως πάγια επένδυση και όχι ως μεταβλητό κόστος παραγωγής.

Την εκπαίδευση την εκλαμβάνουμε ως έννοια και λειτουργία υψηλής σημασίας, αποφεύγοντας τη μυωπική αντίληψη που η προσοχή εστιάζει στο τωρινό κόστος και όχι στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόσβεσης.

Για μας η εκπαίδευση δεν αποτελεί κόστος, αλλά κεφάλαιο επένδυσης και βασικό πυλώνα αύξησης της παραγωγικότητας.
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση, αποτελεί πλεονέκτημα το οποίο δεν αντιγράφεται ούτε αντικρούεται.

Με την ποιότητα, ως χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των υπηρεσιών μας, οι άνθρωποι είναι αυτοί που την εξασφαλίζουν, μέσα από τη συνεχή βελτίωση και τη δημιουργία προϋποθέσεων και πεδίων ανάδειξης των ικανοτήτων και επιδόσεων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν οργανωτικό στοιχείο της επιχειρηματικής μας ζωής και όχι απλά διαδικασίες που διαρκούν μερικές εβδομάδες, όσο και η εκπαίδευση.

Η στόχευση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να εστιασθεί σε:

  • Γνώσεις: βελτίωση του αποθέματος των παρατηρήσεων, γεγονότων, πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας αλλά και το συγχρονισμό με τις νέες εξελίξεις  της γνώσης, ως καταλύτη αλλαγών.
  • Δεξιότητες: ανάπτυξη και βελτίωση διανοητικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων με στόχο την αποτελεσματικότητα της δράσης, τη μείωση λαθών, την αύξηση του όγκου παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Ικανότητες: διεύρυνση και επέκταση του συνόλου των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, για την επιτυχημένη εκτέλεση των καθηκόντων, μέσα από την ενίσχυση της ατομικής απόδοσης.
  • Στάσεις: τροποποίηση της συμπεριφοράς ώστε να ανταποκρίνεται σε μεταβολές του περιβάλλοντος με αποτελεσματικότητα, με ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, με προθυμία ανάληψης ευθυνών.
  • Παράλληλα η εκπαίδευση αναγνωρίζει και αναπτύσσει ταλέντα, αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας, καλλιεργεί τη συμμετοχή στο όραμα και τους κοινούς στόχους.
  • Ενεργοποιεί τη διάθεση των συμμετεχόντων, τον ενθουσιασμό, την ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία, το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης, διαμορφώνει και επηρεάζει την παραγωγικότητα, τη φήμη, την εικόνα, το συνολικό επίπεδο εξυπηρέτησης.
  • Η εκπαίδευση υποστηρίζει την ανάπτυξη θετικής κουλτούρας που είναι προσανατολισμένη στη βελτίωση.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης και αφορούν στην πρόβλεψη των αναγκών, την επιλογή, την εκπαίδευση, την προσαρμογή και εξέλιξη, την εσωτερική επικοινωνία, την αποφυγή διακρίσεων, την παροχή ίσων ευκαιριών εξέλιξης, την εξασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, την παροχή κινήτρων, την επιβράβευση, την ταύτιση με τις αρχές, τις πολιτικές και το όραμα.

Η αναπτυξιακή προοπτική της Manifest, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.
Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων κατά τρόπο συνεχή και εξελικτικό, με την αξιοποίηση και ένταξή του στη δράση, μέσα από την οποία έχει φωνή-ρόλο, στην αναπτυξιακή μας πορεία.

Ανάπτυξη σε ένα ελκυστικό, εργασιακό περιβάλλον, αυξημένων απαιτήσεων, διακριτή κουλτούρα, διοικητικές διαδικασίες και συστήματα που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες όλων.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα περιβάλλον συλλογικής δημιουργίας, διάχυσης και χρήσης της επιχειρησιακής γνώσης, γρήγορης προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αναγνώρισης, αίσθημα επιτυχίας, ευθύνης, ενεργούς συμμετοχής, προσανατολισμού στο αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπινων πόρων.

Επιπροσθέτως οδηγεί στην ανύψωση του εργασιακού ηθικού καθώς μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη παγιώνεται το αίσθημα της ασφάλειας αλλά και της σιγουριάς.

Αναπτύσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, με συστηματικές και εντατικές προσπάθειες, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας που βασίζεται στη δέσμευση και αφοσίωση όλων, στη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και έκφρασης καινοτόμων ιδεών, στην ανταμοιβή όσων αποδίδουν και βελτιώνουν τις ικανότητές τους, στην πρόβλεψη και επίλυση προβλημάτων, στην αποκέντρωση των αποφάσεων.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας παρέχει οργανωτική σταθερότητα αλλά και ευελιξία, καθώς δημιουργείται ένα «απόθεμα» άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού που μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε αλλαγή και μοιράζεται την ίδια αντίληψη, για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και αυξημένης αποτελεσματικότητας.

Τι λένε οι πελάτες μας

"Τη συνεργασία μας χαρακτηρίζει ο υψηλός βαθμός εξυπηρέτησης που απολαμβάνουμε, η ποιότητα των υπηρεσιών της, η ταχύτητα ανταπόκρισης σε θέματα που ανακύπτουν, καθώς και το υποδειγματικό αποτέλεσμα."

Μάρτιος 2012, Γενικός Διευθυντής YVES ROCHER

"H γενικότερη εντύπωση που αποκομίσαμε από την συνεργασία μας με την Manifest είναι ότι λειτουργεί αυστηρά με επαγγελματισμό σε όλους τους τομείς, κατέχει σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και έχει στο δυναμικό της άρτια εκπαιδευμένο και αξιόλογο προσωπικό."

Μάιος 2008, Housekeeping Manager REGENCY CASINO MONT PARNES

 

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."

Απρίλιος 2012, Γενική Διευθύντρια ΤNS ICAP

"Η Manifest διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την συνέπεια της και την συστήνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012,  THRACE GROUP

"Η μεταξύ μας σύμβαση εκτελείται καλώς και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους."

Ιούλιος 2011, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Παρακ/σης Συμβάσεων Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

"Η καθημερινή και συνεχής επαγρύπνηση των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη,έχει καταξιώσει την εταιρεία αυτή στην συνείδηση όλων μας."


Μάιος 2012 Γενικός Διευθυντής VAMVASHIP MARITIME

"Το πιο δύσκολο επίτευγμα για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών είναι να κατορθώσει μέσα από το έργο της να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και αυτό η Manifest Services Facilities Management το έχει καταφέρει."


Δεκέμβριος 2013, Προϊσταμένος Προμηθειών Nestle Waters

"Κύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση στις συμβατικές της υποχρεώσεις."

Ιανουάριος 2011, Διευθύντρια Προμηθειών ΕΒΓΑ Α.Β.Γ.Ε.

"Η συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των Διοικητικών της υπαλλήλων είναι άριστη, στοχεύοντας πάντα στην άμεσα εξυπηρέτηση των αναγκών μας."

Δεκέμβριος 2011, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής MERCK A.E.

"Κατόπιν όλων των παραπάνω συστήνουμε την Manifest ανεπιφύλακτα ως εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management σε οποινδίποτε ενδιαφερόμενο, δηλώνοντας πως η συνεργασία μαζί του κυλά απροβλημάτιστα σε όλα τα επίπεδα."


Ιούνιος 2014, Στέλεχος Προμηθειών Nespresso Hellas

"Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας η Manifest και οι άνθρωποι της δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με τον επαγγελματισμό τους και την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις απρογραμμάτιστες ανάγκες και την ευχέρεια με την οποία έδιναν λύσεις στα προβλήματα που αναπόφευκτα ανέκυπταν κατά καιρούς."

Οκτώβριος 2010, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

"Θεωρούμε ότι συνεργασία με την ομάδα της Manifest-Services Ltd- Facility Management είναι απόλυτα επιτυχημένη και θα την συστήναμε ανεπιφύλακτα."


Οκτώβριος 2012, CREDICOM

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη μεταξύ μας συνεργασία και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Manifest διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει."


Μάιος 2011, Προϊστάμενος Προμηθειών ALD AUTOMOTIVE

"Η συνεργασία μας πανελλαδικά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα, άμεση ανταπόκριση και επαγγελματισμό."

Μάρτιος 2008, Διεύθυνση Προμηθειών MARKS & SPENCER

"Η ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας καθαρισμού είναι καλή και η εταιρεία είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα και ουσιαστικά."

Οκτώβριος 2011, Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας & Ασφαλείας ALPHA BANK A.E.

 

"Από την έως τώρα συνεργασία μας έχουμε καταλήξει πώς είναι  η κατάλληλη  εταιρεία για να φροντίζει αποτελεσματικά τους χώρους μας."


Μάιος 2014, Γενικός Διευθυντής ομίλου επιχειρήσεων ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ.

"Ως σχόλια, θα θέλαμε να επισημάνουμε  ότι, η επιτυχία της συνεργασίας μας αυτής, άπτεται επί της καθημερινής και συνεχής επαγρύπνησης των ανθρώπων της Manifest, εργατικού δυναμικού και στελεχών, με στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών μας ως πελάτη."


Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

"Λαμβάνοντας υπ' όψην την επιτυχημένη και συνεχιζόμενη συνεργασία μας, συστήνουμε ανεπιφύλακτα την Manifest, ως έναν εξαιρετικό συνεργάτη στον τομέα του Facility Management, με τον οποίο η συνεργασία κυλάει άνετα και απροβλημάτιστα σε οποιδήποτε επίπεδο."

 

Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

"Βασικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας, είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η άμεση επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν καθώς και η έντονη διάθεσή για εξυπηρέτηση."

Ιανουάριος 2011, Operations Manager VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS HELLAS

"Η μέχρι τώρα συνεργασία μας, χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με δεδομένο την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις απαιτήσεις μας για τη διαρκή βελτίωση, από τη φύση τους δύσκολων αναγκών, των υπηρεσιών καθαρισμού."

Ιούνιος 2007, Διεύθυνση Προμηθειών ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας η εταιρεία Manifest έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μας με επαγγελματισμό και αμεσότητα, έχοντας στη διάθεσή της έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας."


Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FOLLI FOLLIE GROUP

"Είναι υψηλή η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


οκτώβριος 2012, Διευθύνουσα Σύμβουλος CF COMPANY

"Δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την εώς τώρα συνεργασία μας και θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων της Manifest αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."


Μάιος 2014, LAMDA DEVELOPMENT

"H μέχρι τώρα συνεργασία στους χώρους του εργοστασίου και των γραφείων σε μια συνολική επιφάνεια 52 στρεμμάτων, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο επαγγελματισμό και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες."


Σεπτέμβριος 2006, Οικονομικός Διευθυντής LANDIS+GYR A.E.

"Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι έχουμε συστήσει την Manifest και σε δικούς μας συνεργάτες, έχοντας λάβει μόνο θετικά σχόλια για την ποιότητα της εργασίας της."

Δεκέμβριος 2005, Στέλεχος Προμηθειών THE BOSTON CONSULTING GROUP

"Στο προσωπό της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας."


Μάιος 2014, Διευθύντρια Λογιστηριού Tetra Pak

"Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Ιούνιος 2013, Προϊστάμενος Προμηθειών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν την συνεργασία μας είναι η αμεσότητα της εξυπηρέτησης, η υψηλής ποιότητας παροχή των υπηρεσιών τους καθώς και το εξαιρετικό επίπεδο στελεχών που πλαισιώνουν την εταιρεία."

Δεκέμβριος 2011, Στέλεχος Προμηθειών BURLINGTON BOOKS

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας."


Ιούνιος 2013, Διευθύντρια Προσωπικού ISI HELLAS

"Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αύτης και η μέχρι τώρα εμπείρια μας, μας δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουμε ότι η αφοσιώση, ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία είναι μόνο κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την Manifest και την τοποθετούν μπροστά στον ανταγωνισμό."


Οκτώβριος 2012, Διευθυντής Πληροφορικής & Αναδιοργάνωσης Όμιλου Εταιρειών Σφακιανάκης

"Στο πρόσωπο της αναγνωρίζουμε έναν αφοσιωμένο συνεργάτη, με ποιότητα υπηρεσιών, κουλτούρα εξυπηρέτησης, ταχύτητα ανταπόκρισης σε έκτακτου χαρακτήρα έργα ή επείγουσες ανάγκες, με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα."

Μάρτιος 2012, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

"Σημειώνουμε πως η άριστη ποιότητα καθαρισμού καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση, καθιστούν την Manifest Services απόλυτα αξιόπιστο συνεργάτη."


Μάιος 2014 , Γενικός Γραμματέας Γαλλικού Ινστιτούτου.

"Η συμπεριφορά των εκπροσώπων αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας είναι άριστη απέναντι μας και αποδεικνύει το πνεύμα καλής συνεργασίας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα."

Μάιος 2011, Υποδιευθυντής καταστήματος MULTIRAMA

"Επειδή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, την συστήνουμε ανεπιφύλακτα προς κάθε ενδιαφερόμενο."

Νοέμβριος 2011, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας και την συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο."

Αύγουστος 2010, Διευθυντής εργοστασίου MEDIA STROM

"Δηλώνουμε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας και επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι η εν λόγω εταιρεία μας εξυπηρετεί άμεσα και σε έκτακτες ανάγκες μας."

Φεβρουάριος 2005, Υποδιευθυντής Διαχείρισης ΤΗΕ ROYAL BANK OF SCOTLAND

"Σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας μας, οι άνθρωποι της Manifest δεν έπαψαν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με το πάθος, την συνέπεια και την αφοσίωση, να ανταποκρίνονται άμεσα στις απρόοπτες ανάγκες μας, με τις καλύτερες δύνατές λύσεις, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες μας"


Ιούλιος 2013, Προϊσταμένη Προμηθειών Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

"Δηλώνουμε απόλυτα ευχαριστημένοι από το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουμε, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό της Manifest."

 

Σεπτέμβριος 2011, Διεύθυνση Προμηθειών FERROVIAL AGROMAN

"Η ικανοποίηση μας όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της, την αμμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας, είναι πολύ υψήλη."


Απρίλιος 2012, Διευθυντής Τμήμα Εφοδιασμού Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.

"Είμαστε απόλυτα ικανοποιημέμοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας."


Οκτώβριος 2012, Διευθύνων Σύμβουλος Goldair Handling

"Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, η Manifest ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, έχοντας ως αποτέλεσμα η εικόνα των καταστημάτων μας να είναι πάντα η ζητούμενη."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών GRANDVISION MARINOPOULOS

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η συνεργασία μας με τον όμιλο παροχής υπηρεσιών Manifest στον τομέα του καθαρισμού και σ’ ένα πλήθος υπηρεσιών που αφορούν τις ανάγκες των κτιριακών μας εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση."

Φεβρουάριος 2008, Οικονομικός Διευθυντής CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ

"Kύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και η άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση τόσο στις συμβατικές της υποχρεώσεις αλλά και σε όσα έκτακτα έργα ζητήθηκε η συνδρομή τηs."

Σεπτέμβριος 2010, General Services Manager TNT SKYPAK

"Η εταιρεία Manifest ανταποκρίνεται με κάθε επαγγελματισμό στις απαιτήσεις μας."


Μάρτιος 2007, Διευθυντής Καταστήματος ALLIANZ

"Σας γνωστοποιούμε ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Manifest Services Ε.Π.Ε. και βεβαιώνουμε την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε καταστήματα μας στην Αττική."


 Διεύθυνση Επιμελητείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

"Η ικανοποίηση μας από την ποιότητα των υπηρειών της, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας είναι υψηλή."


Οκτώβριος 2012, AEGEAN AIRLINES

"Θεωρούμε την Manifest αρκετά οργανωμένη εταιρεία τόσο από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών όσο και από θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού."

Ιανουάριος 2009, Διεύθυνση Προμηθειών SEPHORA

 

Our official blog
Manifest at Google plus